22/06/2013

Hàm AVERAGE() trong ExcelHàm AVERAGE() trong Excel trả về giá trị trung bình (trung bình cộng) của các tham số. Ví dụ, nếu dãy A1: A20 có giá trị là các con số, công thức = AVERAGE (A1: A20) trả về trung bình cộng của của những số đó.
Cấu trúc
AVERAGE(number1, [number2],...)
 
Hàm AVERAGE trong Excel


Hàm AVERAGE trong Excel có các tham số sau:
-          number1:  Bắt buộc. Là số, tham chiếu ô, hoặc một range mà bạn muốn dùng để tính giá trị trung bình.
-          number2: Tùy chọn. Tham số nằm trong ngoặc vuông là tham số tùy chọn. Là các số, tham chiếu ô hoặc các range. Số lượng các tham số có thể lên đến 255.

Chú ý
-          Tham số có thể là sốhoặc tham chiếu đến ô, vùng có chứa các con số.
-          Giá trị logic (True, False) hoặc giá trị text thể hiện giá trị là các số cũng sẽ được tính. Với giá trị TRUE sẽ tương ứng là 1, False tương ứng là 0, giá trị trong dấu “5” sẽ tương ứng với 5.
Ví dụ: =AVERAGE(TRUE, "5",1) ó AVERAGE(1, 5,1) = 2.333333
AVERAGE(FALSE, "5",1) ó AVERAGE(0, 5,1) = 2
-          Nếu một range hoặc một tham chiếu đến ô có chứa giá trị logic, giá trị kiểu chữ, hoặc ô rỗng, thì chúng sẽ bị bỏ qua. Tuy nhiên với ô có giá trị là 0 thì sẽ được tính.
-          Tham số có giá trị lỗi hoặc tham số có giá trị kiểu chữ nhưng không thể chuyển sang kiểu số sẽ gây ra lỗi #VALUE.
Ví dụ: =AVERAGE(TRUE, "a5",1) sẽ gây ra lỗi với giá trị là #VALUE
-          Nếu bạn muốn gộp giá trị logic, giá trị kiểu chữ (thể hiện giá trị số) trong một tham chiếu như một phần của việc tính toán thì hãy dung hàm AVERAGEA.
-          Nếu bạn muốn tính giá trị trung bình của các giá trị đáp ứng một vài điều kiện nào đó thì hãy sử dụng hàm AVERAGEIF hoặc chức năng AVERAGEIFS.

Thực hành hàm AVERAGE trong Excel:
Bạn bôi đen và copy vùng màu vàng của bảng trên vào Excel.


A
B
C
1
Dữ liệu


2
10
15
32
3
7


4
9


5
27


6
2


7
Công thức
Diễn giải
Kết quả
8
=AVERAGE(A2:A6)
Trung bình của các số từ A2 đến A6
11
9
=AVERAGE(A2:A6, 5)
Trung bình của các số từ A2 đến A6 và 5.
10
10
=AVERAGE(A2:C2)
Trung bình của các số từ A2 đến C2 (10, 15, 32)
19

http://www.bigdata.com.vn (tổng hợp)