Hàm thông dụng trong SQL Server – Phần 1: Hàm ngày tháng (2)

Tiếp theo phần 1 của hàm ngày tháng trong SQL Server, phần này giới
thiệu riêng thêm một hàm trong nhóm hàm ngày tháng đó là hàm DATEADD().

Hàm DATEADD trong SQL Server
Hàm DATEADD trong SQL Server

 Hàm này có cấu trúc như sau:

DATEADD
(datepart , number , date )
         
Trong đó datepart
là chữ viết tắt hoặc đầy đủ đại diện cho phần ngày, tháng, năm hoặc giờ, phút, giây…
trong date.
Ví dụ month, day, year, minute, second, milisecond,
Hoặc: m, d, y..
         
number là số
kiểu int (có dấu hoặc không dấu) để chỉ giá trị cộng thêm hoặc trừ đi vào phần datepart.

Kết quả trả về của hàm DATEADD là một giá trị kiểu datetime mới với phần datepart thay đổi một giá trị tương ứng
với numbe.

Ví dụ cho hàm DATEADD() trong SQL
Server
như sau:

— cộng thêm một
tháng vào ngày hiện tại
select dateadd(month, 1, getdate()) as [ngày này
tháng sau]
— trừ một tháng
vào ngày hiện tại
select dateadd(month, 1, getdate()) as [ngày này tháng trước]
— ngày này năm
sau
select dateadd(year, 1, getdate()) as [ngày này năm
sau]
— ngày này năm
trước
select dateadd(year, 1, getdate()) as [ngày này năm trước]

Kết quả:

Hàm DATEADD trong SQL Server
Hàm DATEADD trong SQL Server

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SQL Server
1
Clustered Index và Non-Clustered Index là gì?

Index trong SQL Server là một cấu trúc dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng tương ứng với một table hoặc view nhằm mục đích tăng tốc độ việc truy xuất dữ liệu từ table hoặc view đó. Một index chứa các keys được xây dựng từ một hoặc …

SQL Server
Đánh số thứ tự bản ghi trong SQL Server

Trong rất nhiều trường hợp, bạn muốn đánh số thứ tự các bản ghi của kết quả câu truy vấn trong SQL theo  một hoặc một số tiêu chí nào đó nhằm mục đích trình bày cũng như xử lý dữ liệu được trực quan hoặc dùng vào nhiều mục …

SQL Server
Hàm thông dụng trong SQL Server – Phần 1: Hàm ngày tháng (1)

Loạt bài này giới thiệu các hàm và cách sử dụng các hàm thông dụng trong SQL Server, cũng như ví dụ cụ thể đi kèm để giúp người đọc, đặc biệt là những người mới làm quen với SQL Server tiếp cận dễ dàng. Những hàm này cũng là …